Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Obsah kapitol

Učebnica obsahuje spolu 18 kapitol:

1. Úvod alebo o ekonomických princípoch a myslení

Na čo nám je ekonómia? A čo tá ekonómia vlastne je?
Základné pojmy ekonómie
Základné princípy ekonómie
Historický exkurz alebo vývoj ekonomického myslenia
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky 

Mikroekonómia: 

2. Ponuka a dopyt, alebo ako funguje trh

Dopyt, ponuka a trhová rovnováha
Vládne zásahy do trhovej rovnováhy
Elasticita, alebo na čo je dopyt citlivý?
Spotrebitelia a ich správanie na trhu
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky

3. Správanie firmy a organizácia odvetvia

Správanie sa firmy, alebo čo by malo firmu zaujímať
Analýza nákladov firmy
Konkurencia medzi firmami – môžu si firmy konkurovať inak ako cenami?
Rôzne trhové štruktúry, alebo ako to v praxi vyzerá
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky

Makroekonómia

4. Čo vieme na základe makroekonomických premenných povedať o ekonomike

Začnime hrubým domácim produktom
Pokračovať budeme rozprávaním o inflácii
A napokon niečo o nezamestnanosti
Kedy ekonomika rastie a kedy klesá?
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky

5. Základné trhy v ekonomike a kto hrá kde akú rolu

Trh tovarov a služieb - spotrebitelia a firmy, a čo vláda?
Peňažný trh - alebo čo vlastne robí národná banka?
Trh práce - prečo potrebujeme pracovať?
Keď sa dajú všetky tri trhy dokopy - Agregátny dopyt a agregátna ponuka
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky

6. Politika peňazí– ako to funguje?

Čo sú peniaze?
Peniaze = hotovosť? Alebo čo všetko považujeme dnes za peniaze
Banky včera a dnes
Ako banky „vytvárajú“ peniaze?
Národná banka Slovenska
Nástroje monetárnej politiky
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky

7. Politika vlády– ako to funguje?

Úloha štátu v ekonomike
Štátny rozpočet
Niečo navyše: Neviditeľná noha
Fiškálna politika – konečne sa k nej dostávame
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky

Medzinárodná ekonomika, globalizácia, Európska únia a jej fungovanie

8. Otvorená ekonomika, alebo prečo nie je všetko čo spotrebúvame “made in Slovakia”

Medzinárodný pohyb tovaru - alebo čo je medzinárodný obchod
Prečo krajiny medzi sebou obchodujú?
Bariéry medzinárodného obchodu
Argumenty proti voľnému obchodu
Argumenty za voľný obchod
Podpora ekonomickej spolupráce
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky

9. Európska menová únia

Stručný prehľad procesu európskej integrácie
Menová únia ako súčasť Hospodárskej a menovej únie EÚ
Slovensko a Euro
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky

Podnikanie a manažment funkčných oblastí v podniku

10. Podnikanie ako hnací motor fungovania ekonomiky

Podnikanie versus zamestnanie
Čo je to podnikanie?
Prečo ľudia podnikajú?
Význam malých a stredných podnikov v ekonomike
Aké sú osobnostné charakteristiky podnikateľov?
Kto a prečo podporuje podnikateľov?
Právne formy podnikania
Niečo navyše: Baťa – príklad, skúsenosť, inšpirácia
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky

11. Ako riadiť podnikové financie?

Aké sú formy financovania podniku?
Ako funguje účtovníctvo a prečo je dôležité?
Účtovné výkazy jednoduchého účtovníctva
Účtovné výkazy jednoduchého účtovníctva
Ako vzniká zisk a hotovosť?

12. Riadenie štruktúry majetku a kapitálu

Prečo rozlišovať majetok a kapitál podniku?
Štruktúra majetku podniku a hľadanie optimálneho stavu
Štruktúra kapitálu podniku: vlastný a cudzí kapitál
Prečítajme si súvahu podniku: súhrnný obraz o majetku a kapitáli podniku
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším

13. Prečo je dôležitá stratégia a plánovanie?

Čo je to vlastne stratégia?
Plánovanie a podnikateľský plán
Skúmanie prostredia
Formulácia stratégie
Implementácia stratégie a strategická kontrola
Funkcie podnikateľského plánu
Kedy píšeme podnikateľský plán
Štruktúra kapitol podnikateľského plánu
Formálna úprava
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky

14. Ako sa efektívne riadi výroba a zvyšuje produktivita?

Ako sa riadi výroba v modernom podniku?
Lean prístup
Nástroje efektívneho riadenia
Logistika a distribúcia
Čo ovplyvňuje produktivitu?
Ako je to s produktivitou na Slovensku?

15. Ľudia – na čom stojí a padá úspech každého podniku

Podniky pre ľudí a ľudia pre podniky
Funkcie personálneho manažmentu
Pracovné právo v personálnom manažmente
Nové trendy v personálnom manažmente
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky

16. Marketingové aktivity podniku

Vieme čo je marketing, ale nevieme o čom je?
Poslanie marketingu v riadení podniku
BCG matica: príbeh o otáznikoch, hviezdach, dojných kravách a psoch
Úloha marketingového výskumu: Poznajme prostredie, v ktorom podnikáme
Vyberme si náš priestor na trhu: segmentujme
Poznajme zákazníka: je ním domácnosť, alebo podnik?
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším / otázky

17. Prečo sa zákazník stretáva s marketingovým mixom

Produkt ako nositeľ úžitku a rozhodnutia o produkte
Proces tvorby produktovej stratégie
Produkt žije svojim životom
Ako stanoviť cenu produktu?
Cenové stratégie pre nové produkty
Distribučný kanál a jeho funkcie
Elektronický obchod, alebo kamenný obchod?
Marketingová komunikácia: povedzte to zákazníkovi
Tak teda komunikujme efektívne
So službami je to komplikovanejšie: 7P
Už tomu rozumiem a viem poradiť ďalším - otázky

18. Namiesto záveru – ako si rozbehnúť vlastný Startup?

Čo je to startup?
Odkiaľ zobrať nápady na váš startup?
Ako startupy fungujú?
Ako zvýšiť šance na úspech vašeho startupu?
Podnikateľský model startupov
Čo je to „Lean“ prístup k startupom?
Príklad z praxe: SLI.DO