Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Učebnica ekonómie a podnikania - študenti

Učebné texty určené pre žiakov stredných škôl, ktorý pod vedením svojho učiteľa získajú znalosti z oblasti ekonómie.

Aktualizovaná a doplnená učebnica ponúka učiteľom a predovšetkým ich žiakom dozvedieť sa viac o základoch ekonómie, manažmente a v neposlednom rade o podnikaní. Spolu 18 kapitol je zostavených tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, fungovaní firiem, úlohe štátu, marketingu, či o tom, ako rozbehnúť vlastný Startup.

Učitelia namiesto klasických učebníc k výučbe na svojich hodinách využívajú JA Učebnicu ekonómie a podnikania, ktorá je pravidelne aktualizovaná stredoškolskými a vysokoškolskými učiteľmi ekonómie. Učebné texty pre žiakov, ako aj možnosť samotestovania sa žiakov po každej kapitole, či testovanie učiteľom, riešenie otvorených otázok a úloh, ktoré sa nachádzajú priamo v učebnici na portáli, ponúka učiteľovi efektívnejšie pracovať so svojim časom na vyučovacích hodinách.

Učebnicu môže využívať každý učiteľ, nie len priamo v škole na hodinách, v počítačovej triede s pripojením na internet, ale kdekoľvek, kde má prístup na internet. Rovnakú možnosť študovať jednotlivé kapitoly a vypracovávať testy a úlohy majú aj žiaci, či už v škole, doma alebo kdekoľvek kde majú internetové pripojenie a v čase, v ktorom im to vyhovuje. Za úspešné absolvovanie programu Online učebnica ekonómie môžu získať certifikát. Podmienkou na jeho získanie je absolvovanie centrálneho vstupného testu (na začiatku šk. roka) a úspešné absolvovanie centrálneho výstupného testu (na konci šk. roku).

Učebnicu ponúkame všetkým učiteľom rôznych typov stredných škôl. Pracovať s ňou môžete v rámci krúžkov alebo akéhokoľvek vhodného predmetu, ktorý sa na škole vyučuje. Program sa tak stáva prístupný pre každého učiteľa a jeho žiakov, ktorí prejavia záujem o vzdelávanie v oblasti ekonómie a podnikania.

Učebnicu môžu aj naďalej využívať všetci učitelia predmetu aplikovaná ekonómia (JA AE) ako súčasť tohto predmetu, ktorí sa prihlásia do programu JA AE pre aktuálny šk. rok a označia v prihláške modul Online učebnica ekonómie (JA Učebnica ekonómie a podnikania), čím prejavia svoj záujem využívať virtuálnu učebnicu na hodinách JA AE ako súčasť tohto programu. V prípade, že učitelia AE majú záujem využívať JA učebnicu ekonómie a podnikania aj mimo hodín JA AE, (so žiakmi, ktorí nie sú priamo zapojení v programe JA AE) je potrebné vyplniť prihlášku do programu JA Učebnica ekonómie a podnikania.

Poplatok za používanie tejto učebnice je vo výške 30,- € na 1 šk. rok, na školu, bez obmedzenia počtu žiakov  vo virtuálnej triede. Poplatok sa uhrádza až po doručení faktúry. 

Prihlášku do programu JA Učebnica ekonómie a podnikania pre šk. rok 2016/2017 môžete vyplniť tu. Prihlásiť sa môžete do 15. septembra 2016.

 

Podmienky prihlásenia sa do programu:
 • program je určený pre všetky typy stredných škôl,
 • program je možné realizovať vo viacerých triedach na škole s ľubovoľným počtom žiakov v trvaní 1 školský rok,
 • s portálom môžu pracovať iba stredoškolskí učitelia školy, ktorá sa riadne prihlási do programu a uhradí príslušný poplatok,
 • s portálom môžu pracovať iba žiaci strednej školy, ktorí študujú dennou formou,
 • registračný poplatok za používanie JA Učebnice ekonómie a podnikania na 1 školský rok/na školu (bez obmedzenia počtu žiakov) je vo výške 30,- €. Poplatok sa uhrádza až po doručení faktúry.,
 • po prihlásení sa do programu a zaplatení registračného poplatku, bude e-mailom kontaktovaný učiteľ, ktorý sa do programu prihlásil, pre potreby jeho registrácie sa na vzdelávací portál.
 • školenie pre nových učiteľov, ktorí budú pracovať s online učebnicou bude prebiehať online formou (prostredníctvom postupu práce rozdeleného do jednotlivých krokov a inštruktážnych videí).

 

Výhody online učebnice

žiaci majú možnosť:

 • získať základný ekonomický rozhľad,
 • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
 • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
 • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia,
 • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu,
 • získať po splnení všetkých podmienok certifikát za úspešne absolvovanie Online učebnice ekonómie.

učitelia majú možnosť:

 • testovať vedomosti žiakov prostredníctvom testov zadávaných i opravovaných automaticky systémom,
 • zadávať žiakom vlastné testy s individuálne nastaviteľnými parametrami,
 • pridávať vlastné otázky podľa potreby do každej kapitoly,
 • určiť si mieru práce s učebnicou na hodine a samoštúdia textov študentmi mimo vyučovacej hodiny.

 

Žiaci študujú postupne 18 kapitol:
 1. Úvod alebo o ekonomických princípoch a myslení
 2. Ponuka a dopyt, alebo ako funguje trh
 3. Správanie firmy a organizácia odvetvia
 4. Čo vieme na základe makroekonomických premenných povedať o ekonomike
 5. Základné trhy v ekonomike a kto hrá kde akú rolu
 6. Politika peňazí– ako to funguje?
 7. Politika vlády– ako to funguje?
 8. Otvorená ekonomika, alebo prečo nie je všetko čo spotrebúvame “made in Slovakia”
 9. Európska menová únia
 10. Podnikanie ako hnací motor fungovania ekonomiky
 11. Ako riadiť podnikové financie?
 12. Riadenie štruktúry majetku a kapitálu
 13. Prečo je dôležitá stratégia a plánovanie?
 14. Ako sa efektívne riadi výroba a zvyšuje produktivita?
 15. Ľudia – na čom stojí a padá úspech každého podniku
 16. Marketingové aktivity podniku
 17. Prečo sa zákazník stretáva s marketingovým mixom
 18. Namiesto záveru – ako si rozbehnúť vlastný Startup?

Podrobnejší obsah kapitol, nájdete tu.