JA Etika v podnikaní

Vzdelávací program pre 1.- 4. ročník stredných škôl, krátkodobý program v trvaní minimálne 24 týždňov.

"Uvedomil som si, že to, ako sa rozhodnem, či eticky, alebo nie, ovplyvní okrem mňa mnoho ďalších ľudí. Budem sa preto snažiť rozhodovať zodpovednejšie." absolvent programu

Vzdelávací program JA Etika v podnikaní pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje medzi študentami diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností.

Počas kurzu účastníci riešia etické dilemy vyplývajúce z prípadových štúdií v imaginárnej (virtuálnej) potravinárskej spoločnosti, v ktorej sledujú osudy protagonistov - zamestnancov. Preskúmavajú rôzne aspekty problémov, ktoré vo firme vznikajú na rôznych úrovniach. Medzi zamestnancami je študent - brigádnik, ktorého správne či nesprávne rozhodnutie je spúšťacím mechanizmom  kauzy "lupienky". Študenti rozoberajú rozhodnutia, ktoré robí každý jednotlivý zamestnanec v rôznom funkčnom postavení v tejto spoločnosti a zároveň zvažujú a konfrontujú svoje vlastné názory na riešenia, ktoré by v podobnej situácii uplatnili. Rozhodnutia každého zamestnanca ostávajú otvorené až do posledného bloku a tým vzniká priestor pre diskusiu.

Program JA Etika v podnikaní je pre stredoškolákov atraktívny aj možnosťou prostredníctvom online komunikačných aktivít podeliť sa o svoje názory na riešenie etických problémov v prípadových štúdiách so študentami na celom Slovensku, pretože program prebieha simultánne v tom istom čase vo všetkých zúčastnených školách. Táto interaktívna komunikácia napomáha lepšiemu poznaniu a pochopeniu významu vzájomných odlišností a následnému rešpektovaniu sa. Kurz núti študentov uvažovať o vlastných hodnotách, presvedčeniach a charaktere. Súčasťou jednotlivých tematických blokov sú rôzne hodnototvorné aktivity, zamerané  na formovanie vlastných etických postojov.

Ciele programu
 • Pomôcť mladým ľuďom porozumieť etickému rozhodovaniu nielen v oblasti podnikania.
 • Viesť študentov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti (každého jednotlivca) k miestnej komunite,  spoločnosti, ale tiež  k ľudskému spoločenstvu ako celku.
 • Zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov so základným ponímaním  etiky v podnikaní a firemnej kultúre.
 • Uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnej  podnikateľskej praxi.
Charakteristika programu
 • využívajú sa e-learningové techniky vzdelávania,
 • je určený študentom 1. - 4. ročníka stredných škôl,
 • má všeobecno-vzdelávací charakter,
 • vyučovanie sa realizuje formou časovo ohraničených učebných modulov,
 • má interdisciplinárny charakter využiteľný v predmetoch ako etika, etická výchova, ekonomické predmety, informatika, spoločenská komunikácia   a iné.
Organizácia programu
 • Práca na hodinách, diskusie i skupinová práca v triede sa realizuje v slovenskom jazyku.
 • Metodická príručka a učebné texty sú prístupné v slovenskom jazyku.
 • Učebné texty a metodické materiály sú prístupné zapojeným školám prostredníctvom samostatnej web stránky programu.